Udział w warsztatach jest bezpłatny! Produkty na testy dla każdego!


Warsztaty BHP to źródło wiedzy, miejsce interesujących rozmów i zdobywania użytecznych informacji!

 • Czy chciałbyś obniżyć koszty zakupu SOI w zakładzie?
 • Czy chciałbyś usprawnić proces wydawania SOI w zakładzie?
 • Czy chciałbyś płacić mniej, tylko za realna usługę prania odzieży pracowniczej w zakładzie?
 • Czy chciałbyś dokładnie znać poziom wydatków na SOI w zakładzie?
 • Czy chciałbyś podnieść komfort pracy Twoich pracowników?
 • Czy chciałbyś poznać najnowsze rozwiązania w obszarze BHP na rynku?

WYBIERZ MIASTO I TERMIN WARSZTATÓW:

TEMATY SZKOLEŃ NA WARSZTATY BHP 2020:*

 • Prosave.pl – „Dlaczego warto wprowadzić Outsourcing BHP do firmy? - analiza, case study na bazie doświadczeń i praktyki”.
 • Ansell – „Ergonomia w pracy. Rękawice jako jedno z rozwiązań”.
 • PPO – „Obuwie bezpieczne a układ kostny pracownika”.
 • Protekt – „Prawidłowe użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości”.
 • Lakeland – „Kombinezony ochronne serii Lakeland Cool Suit – znajdź komfort pracy nawet tam gdzie jest wymagana ochrona przed agresywnymi chemikaliami”.
 • Honeywell – „Wyjątkowa ochrona. Wyjątkowy komfort. Linia obuwia ULTIMATE”.
 • 3M – „Nowości produktowe w ofercie 3M”.
 • Atlas – „Obuwie Atlas: XR-technologia przyszłości”.
 • JSP – „Dobór odpowiednich ochron dróg oddechowych”.
*W zależności od miejsca warsztatów, tematy mogą się różnić

Już dziś zapraszamy na to ważne wydarzenie. Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy albo napisać do nas na adres:
marketing@prosave.pl
(w nawiasach podano datę, do której należy zgłosić swoje uczestnictwo):

 • 9 września Katowice (zgłoszenie do: 2 września)
 • 10 września Wrocław (zgłoszenie do: 3 września)

 • 24 września Łódź (zgłoszenie do: 18 września)
 • 25 września Poznań (zgłoszenie do: 19 września)

 • 8 października Gdynia (zgłoszenie do: 1 października)
 • 9 października Olsztyn (zgłoszenie do: 2 października)

 • 22 października Bydgoszcz (zgłoszenie do: 15 października)
 • 23 października Warszawa (zgłoszenie do: 16 października)

PARTNERZY

Regulamin Warsztatów BHP

Regulamin określa ogólne zasady uczestnictwa w warsztatach BHP, organizowanych na terenie całego kraju przez firmę Prosave.pl Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa, NIP: 879-20-71-639, zwaną dalej Organizatorem. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach BHP jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 1. Warsztaty BHP odbywają się w miejscach wskazanych na zaproszeniu papierowym lub elektronicznym.
 2. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne i dobrowolne.
 3. Zaproszenia na Warsztaty wysyłane są drogą pocztową, elektroniczną i przekazywane telefonicznie do firm, których dane pozyskano z ogólnodostępnych baz teleadresowych oraz do kontrahentów firmy Prosave.pl (wewnętrzne bazy adresowe). Informacja wraz z możliwością zapisania się na wydarzenie zamieszczana jest również na stronie internetowej http://warsztaty.prosave.pl/. Link do strony z możliwością zapisania się na Warsztaty udostępniany jest także na stronie internetowej www.prosave.pl oraz na profilu firmowym na portalu Facebook https://www.facebook.com/prosavepl/ .
 4. Aby zarezerwować miejsce w Warsztatach na podstawie zaproszenia papierowego lub otrzymanego pocztą elektroniczną należy wysłać potwierdzenie na adres mailowy wskazany w zaproszeniu lub potwierdzić telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu podany na zaproszeniu. Dopiero po tak przekazanym potwierdzeniu zaproszona osoba wpisywana jest na listę uczestników. Zwrotnie na adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie zapisania na warsztaty.
 5. Liczba miejsc na Warsztatach zawsze jest ograniczona. W przypadku późnego terminu zgłoszenia i braku wystarczającej ilości miejsc decyduje kolejność otrzymania zgłoszenia.
 6. Warsztaty BHP składają się z części szkoleniowej i wystawowej. Podczas jednego dnia przeprowadzane są wykłady, a następnie prezentacje towarów i usług, z możliwością konsultacji i testowania produktów.
 7. Podczas warsztatów jest również możliwość skorzystania z bezpłatnego badania stóp, na podstawie którego można zamówić indywidualne wkładki 3D do butów.
 8. Na 7 dni przed dniem warsztatów można zrezygnować z uczestnictwa, przy czym należy to zgłosić telefonicznie (56 66 44 582) bądź mailowo (marketing@prosave.pl). W powyższej sytuacji jest również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.
 9. Każdy uczestnik, z chwilą zgłoszenia udziału w warsztatach, potwierdza że:
  - Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu w celach handlowych i marketingowych.
  - Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Prosave.pl Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa.
  - Oświadcza, że wyraża zgodę na rejestrowanie oraz przetwarzanie swojego wizerunku podczas Warsztatów organizowanych przez Prosave.pl Sp. z o.o. w Warszawie,
  ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej firmy i serwisach społecznościowych firmy w celu informacji oraz promocji Warsztatów BHP. Uczestnikom Warsztatów nie przysługują żadne roszczenia wobec Prosave.pl z tego tytułu.
  - Wyraża zgodę na kontakt w celu przeprowadzenia ankiety zadowolenia klienta.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne, wynikające z indywidualnego stanu zdrowia uczestnika i nagłych wypadków, powstałych nie z winy Organizatora.
 11. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie niezwłocznie podana do wiadomości klientów, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Warsztatów, a także do ich odwołania (jeżeli na Warsztaty zgłosi się niewystarczająca liczba uczestników). Uczestnicy zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach co najmniej 1 dzień przed terminem planowanego Warsztatu, chyba że powodem odwołania Warsztatów są nieprzewidziane zdarzenia losowe.
 14. Organizator ma prawo do skrócenia czasu trwania Warsztatów BHP bądź ich odwołania z ważnych powodów, tj. w szczególności gdy będzie to spowodowane siłą wyższą lub koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub koniecznością zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu Warsztatu.
 15. RODO

 16. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. „RODO”), administratorem danych osobowych uczestników Warsztatów, udostępnionych w ramach procedury rejestracyjnej i uczestnictwa w Warsztatach jest Prosave.pl Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa, („Administrator”).
 17. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować przez e-mail: iod@prosave.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 18. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych uczestników Warsztatów: imię i nazwisko, adres e-mail, wizerunek, nr telefonu, nazwa firmy, adres (dane wymagane w Formularzu oraz dane w zakresie wizerunku pozyskiwane w trakcie trwania Warsztatów).
 19. Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w celu realizacji organizowanych Warsztatów przez Prosave.pl na warunkach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenie RODO) oraz realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administrator (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenie RODO).
 20. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres funkcjonowania Prosave.pl oraz do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 21. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 22. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 23. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 24. Uczestnikom, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 25. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 26. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w pkt. 17 jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w Warsztatach BHP organizowanych przez Prosave.pl na warunkach określonych w Regulaminie.

GALERIA

Rzeszów:

Warszawa:

Katowice:

Łódź:

Gdynia:

Poznań:

Bydgoszcz:

Wrocław:

Kontakt


Prosave.pl Sp. z o.o. ul. Polna 127, 87-100 Toruń, Polska tel. 56 66 44 582
NIP: 879 20 71 639 KRS: 179393